ارتقاء رتبه گواهینامه کیفیت British Retail Consortium ( به مخفف BRC) به سطح AA با موفقیت در فوریه 2016 محقق شد.