راهـکارهای هوشمندانه برای صنعـت

عصاره، طعم دهنده و اسانس طبیعی

آشنایی با تخصص زبانزد ژان نیل در تولید

عصـاره و اسانس طبیعی

الـهام از طبیـعت، بهره گیـری از بهتـرین منـابع

توسعه چشمگیر توجه به سلامتی و تقاضای محصولات طبیعی به عنوان روندی پایدار در نیم دهه اخیر رشدی خیره کننده داشته است. بدین سان، بخش قابل توجهی از فعالیت ژان نیل به ارائه راه کارهایی به منظور پاسخ به نیازهای روز افزون مصرف طعم دهنده های طبیعی توسط تولیدکنندگان قرار دارد.
توسعه طعم دهنده طبیعی مستلزم تخصص کامل در خصوص هویت شیمیایی مواد، توانمندی در دستیابی به خلوص و غلظت ایده آل، شناخت کامل منابع طبیعی، توجه وافر به جزئیات در تولید و بسیاری دیگر از عوامل جانبی است. بدین منظور، استراتژی ژان نیل استفاده از گروه ویژه ای از مجرب ترین متخصصان برای دستیابی به برترین نتایج ممکن می باشد.
از سوی دیگر، پاره ای از توجه خاص مصرف کنندگان به محصولات طبیعی بهره گیری از ویتامین ها، مواد معدنی و به طور کلی ارزش افزوده ناشی از استفاده از منابع طبیعی است. از این رو ارائه عصاره هایی است توأم با ایجاد طعم هایی بی نظیر فوائد نامبرده را برای مصرف کنندگان به ارمغان آورد به صورت ویژه در دستور کار ژان نیل قرار دارد.