ژان نیل صمیمانه شما را به بازدید از غرفه این مجموعه در نمایشگاه Djazagro، کشور الجزایر، دعوت می نماید. شایان توجه است، نمایشگاه Djazagro بزرگترین گردهمایی تامین کنندگان صنعت غذایی – کشاورزی در منطقه مغرب به شمار می رود.