ژان نیل صمیمانه شما را به بازدید از غرفه این مجموعه به شماره 08.0C80 در نمایشگاه FIE آلمان (نمایشگاه تخصصی مواد اولیه صنایع غذایی)، دعوت می نماید. از جمله برنامه های حضور در این نمایشگاه رونمایی از طعم های نوآورانه در زمینه گیاهان می باشد.