جایزه خلاق ترین عطر ساز جهان در سال 2014 به خانم، Alice Lavenat، جوان ترین عطرساز ژان نیل اهدا شد. این جایزه، به صورت ادواری به جوان ترین عطر سازان کشور فرانسه بر پایه معیارهایی چون خلاقیت، هوشمندی تولید و محبوبیت تولیدات تعلق می گیرد.